Czy moja nowo narodzona córka dziedziczy długi po dziadku? Odrzucenie spadku w imieniu dziecka urodzonego po śmierci spadkodawcy.

3 grudnia, 2019 3:50 pm Published by

Pani Karolina odrzuciła spadek po zmarłym ojcu, ponieważ był on obciążony długami. Po upływie kilku miesięcy od daty odrzucenia spadku Pani Karolina skontaktowała się z naszą Kancelarią celem ustalenia czy musi ona odrzucić spadek w imieniu jej nowo narodzonego dziecka. Z informacji uzyskanych od Klientki wynika, iż składając oświadczenie o odrzuceniu spadku po zmarłym ojcu była ona w drugim miesiącu ciąży. Czy, a jeśli tak, to jakie kroki musi podjąć Pani Karolina celem odrzucenia spadku w imieniu jej małoletniego dziecka?

Celem udzielenia odpowiedzi na pytanie Pani Karoliny należy w pierwszej kolejności przywołać brzmienie art. 927 § 1 i 2 Kodeksu Cywilnego, który stanowi, iż:
§ 1. Nie może być spadkobiercą osoba fizyczna, która nie żyje w chwili otwarcia spadku, ani osoba prawna, która w tym czasie nie istnieje.
§ 2. Jednakże dziecko w chwili otwarcia spadku już poczęte może być spadkobiercą, jeżeli urodzi się żywe.

Ustawodawca zastrzega zatem, że po danym spadkodawcy nie mogą dochodzić do dziedziczenia osoby, które w momencie śmierci tego spadkodawcy nie żyły. Zgodnie z art. 927 § 2 k.c. dziecko, które w chwili otwarcia spadku było już poczęte, może być spadkobiercą, jeżeli urodzi się żywe. Urodzenie się żywego dziecka sprawia, że w stosunku do spadkobrania przez nie wywiera to skutek wsteczny od chwili otwarcia spadku, a więc przyjąć wówczas należy, że nasciturus nabył spadek już w momencie jego otwarcia (J.S. Piątowski, H. Witczak, A. Kawałko, w: SPP, t. 10, 2015, s. 168; M. Zelek, w: M. Gutowski, Komentarz KC, t. 2, 2016, s. 1458). Podkreśla się, że wystarczy, iż dziecko urodzi się żywe i wtedy dochodzi do dziedziczenia po zmarłym (jeśli w momencie otwarcia spadku po nim było już poczęte).

Biorąc pod uwagę powyższe, Pani Karolina powinna złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu swojego małoletniego dziecka. W tym celu nasza Klientka powinna skierować do właściwego Sądu Rejonowego wniosek o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka. Po uprawomocnieniu się postanowienia, zgodnie z którym Pani Karolina uzyska zgodę na odrzucenie spadku w imieniu swojego dziecka, powinna ona udać się do notariusza, przed którym złoży stosowne oświadczenie w tym zakresie. Oświadczenie to zostanie następnie przesłane przez notariusza do sądu spadku, to jest do sądu właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 1015 § 1 k.c. oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Przyjmuje się, że w przypadku dziecka urodzonego po śmierci spadkodawcy termin 6 miesięcy na złożenie w jego imieniu oświadczenia na przyjęcie lub odrzucenie spadku rozpoczyna swój bieg od dnia urodzenia się dziecka.

Jeśli natomiast dziecko naszej Klientki zostałoby poczęte już po śmierci spadkodawcy, wówczas nie wchodzi ono do kręgu ustawowych spadkobierców po zmarłym. Powyższe oznacza, że Pani Karolina nie będzie musiała odrzucać spadku w imieniu swoich w przyszłości narodzonych dzieci.

Categorised in:

This post was written by admin-mboruch

Wróć do bloga