Prawo administracyjne Kraków – prawnik Mariusz Boruch

Nasza Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę działania organów administracyjnych, jednostek samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych.

Formułujemy i opiniujemy wydawane decyzje administracyjne minimalizując ryzyko uchylenia wydawanej decyzji w toku weryfikacji instancyjnej lub sądowej.

Reprezentujemy jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniach przed sądami i organami administracyjnymi. Prowadzimy doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych, opłat
i podatków lokalnych, jak również w zakresie zagospodarowania przestrzennego. Uczestniczymy
w prowadzonych rokowaniach i negocjacjach.

Od wielu lat specjaliści Kancelarii sporządzają opinie prawne w zakresie prawa budowlanego,
w sprawach gospodarki nieruchomościami, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i odpadów, jak i w sprawach pracowniczych.

Opiniujemy projekty uchwał rad i zarządów, projekty umów i porozumień, a także aktów regulujących wewnętrzną organizację organów.

Z sukcesami od wielu lat świadczymy pomoc prawną z zakresu prawa administracyjnego, doradzając i reprezentując Klientów przed organami administracji, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi  i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Sporządzamy i składamy w imieniu Klientów odwołania i skargi od rozstrzygnięć organów administracyjnych, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz do organizacji i instytucji społecznych. Występujemy o wydanie zaświadczeń, koncesji i wszelkich pozwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, jak również reprezentujemy przedsiębiorców wobec organów kontrolnych w związku z prowadzoną działalnością.

Kancelaria doradza Klientom w sprawach związanych z inwestycjami budowlanymi w aspekcie prawa administracyjnego, analizujemy zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jak i reprezentujemy ich w postępowaniach o wydanie warunków zabudowy, pozwoleń na budowę czy też pozwoleń na użytkowanie. Posiadamy również doświadczenie w doradztwie przy realizacji inwestycji liniowych.

Posiadamy bogate doświadczenie związane z postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych. Przygotowujemy i kompletujemy dokumentację niezbędną do przystąpienia i wzięcia udziału w przetargach z uwzględnieniem specyfikacji warunków zamówienia. Reprezentujemy Klientów w toku postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego, a także w toku ewentualnego postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą.