Kwestie sporne wniosków unijnych Kraków

Od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, jako kraj członkowski otrzymujemy z jej ogólnego budżetu środki na rozwój. Udzielane wsparcie finansowe przeznaczane jest na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki, wzrost zatrudnienia, poprawę życia obywateli, wzrost gospodarczy.

Unia Europejska udziela wsparcia finansowego za pośrednictwem różnych funduszy, programów oraz instrumentów finansowych. Do sektorów, w których może nastąpić największy wzrost wydatków Unii Europejskiej należy zaliczyć strefę innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców, a także infrastrukturę transportową. Obok pomocy bezzwrotnej, istnieje również możliwość korzystania z instrumentów zwrotnych tj. pożyczek czy kredytów.

Corocznie Polska otrzymuje sporą pomoc i środki finansowe dla przedsiębiorców. Ubieganie się o uzyskanie dofinansowania na rozpoczęcie działalności bądź na rozwój przedsiębiorstwa wiąże się z koniecznością wyboru najkorzystniejszego sposobu pozyskania kapitału oraz poświęceniem czasu na diagnozę wyzwań i stworzenie projektu, a także formalności związane z rozliczaniem dotacji oraz sporządzaniem wniosku. Jest to proces długotrwały i wymagającym zaangażowania.

Oferta Kancelarii obejmuje doradztwo i pomoc w kwestiach spornych związanych z ubieganiem się o udzielenie dofinansowania, realizacją projektu oraz jego zakończeniem. Pomagamy w sporządzeniu środków odwoławczych na etapie aplikowania o środki unijne (sporządzenia odwołań, protestów, skarg), doradzamy w zakresie treści umów o dofinansowanie, sporządzamy opinie prawne, udzielamy pomocy w kwestiach interpretacji treści dokumentacji aplikacyjnej, pomagamy przy odzyskiwaniu niewypłaconych kwot dofinansowania na etapie sporu z instytucją udzielającą dofinansowania, a także podczas postępowania administracyjnego związanego z wypowiedzeniem bądź rozwiązaniem umowy o dofinansowanie.

Na każdym etapie, tj. przed udzieleniem dofinansowania, w trakcie realizacji projektu jak i po jego zakończeniu reprezentujemy klienta przed organami krajowymi, sądami powszechnymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Zespół Kancelarii doradza również w zagadnieniach z zakresu prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa administracyjnego, jakie mogą pojawić się w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie.