Eksmisja małżonka

1 czerwca, 2022 11:15 pm Published by

Możliwość orzeczenia eksmisji małżonka w ramach postępowania rozwodowego

Kancelaria prawna często spotyka się z pytaniami o możliwość orzeczenia eksmisji małżonka w ramach postępowania o rozwód. Z zagadnieniem tym zetknęliśmy się nie raz, gdyż Kancelaria radcy prawnego świadczy usługi doradztwa m.in. w dziedzinach: prawo rodzinne, rozwód, alimenty czy podział majątku. Sprawy rodzinne to dziedzina, w której Kancelaria prawna się specjalizuje.

            Orzeczenie w wyroku o rozwód eksmisji jednego z małżonków ze wspólnie zajmowanego mieszkania zostało ograniczone do szczególnych wypadków – z powodu rażąco nagannego postępowania tego małżonka, które uniemożliwia dalsze wspólne zamieszkiwanie. W postępowaniu  o rozwód, małżonek może żądać orzeczenia eksmisji drugiego małżonka w zasadzie z każdego wspólnie zajmowanego mieszkania. Rażąco naganne postępowanie małżonka wymaga udowodnienia w toku postępowania. W przypadku orzeczenia eksmisji, eksmitowany małżonek traci prawo do zamieszkiwania we wspólnym mieszkaniu, lecz nie traci prawa własności do tego lokalu, który następnie może być przedmiotem postępowania o podział majątku.

            Żądanie eksmisji w ramach postępowania o rozwód może być zgłoszone zarówno w pozwie jak i w innym piśmie procesowym, bądź nawet ustnie do protokołu. Żądanie to może zostać zgłoszone także przez małżonka, który czasowo opuścił wspólne mieszkanie, właśnie na skutek rażąco nagannego postępowania drugiego małżonka. Kancelaria radcy prawnego wskazuje jednak, że nie jest możliwe orzeczenie eksmisji wtedy, gdy wspólnie zajmowane mieszkanie jest przedmiotem odrębnego majątku małżonka, który miałby być eksmitowany, czy to z tytułu przysługującego mu prawa własności, czy też spółdzielczego prawa do lokalu, żaden bowiem z obowiązujących przepisów prawa cywilnego nie uzasadnia możliwości żądania eksmisji właściciela mieszkania przez małżonka, któremu nie przysługuje żaden tytuł prawny do nieruchomości.

            Przyjmuje się, że rażąco naganne postępowanie ma miejsce szczególnie wtedy, gdy stałe nadużywanie przez małżonka alkoholu czy narkotyków, wywoływanie awantur i dopuszczanie się aktów przemocy stanowi zagrożenie dla życia, zdrowia lub spokoju pozostałego małżonka i innych członków rodziny, w tym w szczególności małoletnich dzieci.

            Orzeczenie eksmisji ze wspólnego mieszkania nie jest „orzeczeniem o wspólnym mieszkaniu”, o czym była mowa w poprzednim wpisie Kancelarii prawnej. Wykonanie zawartego w wyroku rozwodowym orzeczenia eksmisji następuje w trybie egzekucji sądowej. Jeżeli w trakcie postępowania o rozwód, małżonek nie wystąpił z żądaniem eksmisji, może to uczynić na postawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego.

            Kancelaria prawna Kraków doradza klientom z zakresu szeroko rozumianego prawa rodzinnego, w tym w szczególności postępowań o rozwód, separację – wobec czego zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Categorised in:

This post was written by admin-mboruch

Wróć do bloga