Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych do Prezesa UODO

19 maja, 2022 1:08 pm Published by

Do Kancelarii radcy prawnego w Krakowie zwróciła się Pani Ewelina, która przez wiele lat była klientką jednego z operatorów telefonii komórkowej. Klientka wskazała, że przed dwoma laty zrezygnowała ze świadczenia usług przez operatora i złożyła wniosek o zaprzestanie przetwarzania jej danych osobowych. Pomimo to, w ostatnich miesiącach kilkukrotnie otrzymała niezamówioną przesyłkę listowną zawierającą nową ofertę jej byłego operatora telefonii komórkowej. Pani Ewelina zapytała co może zrobić w takiej sytuacji? Jakie przysługują jej prawa?

            Po pierwsze należy wskazać, że radca prawny jako profesjonalny pełnomocnik może działać na rzecz i w imieniu klienta, który uprzednio udzielił odpowiedniego pełnomocnictwa. Umocowanie to upoważnia radcę prawnego do występowania w imieniu klienta nie tylko przed sądami powszechnymi, ale również przed wszelkimi urzędami. Odnosząc się do sytuacji Pani Eweliny należy najpierw wskazać, że prawa klientki chronione są w powyższym zakresie m.in. przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a więc tzw. RODO.

            Zgodnie z art. 77 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie. Dalej, art. 79 ust. 1 RODO stanowi, że bez uszczerbku dla dostępnych administracyjnych lub pozasądowych środków ochrony prawnej, w tym prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem, jeżeli uzna ona, że prawa przysługujące jej na mocy niniejszego rozporządzenia zostały naruszone w wyniku przetwarzania jego danych osobowych z naruszeniem niniejszego rozporządzenia. Z kolei zgodnie z art. 82 ust. 1 RODO każda osoba, która poniosła szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia niniejszego rozporządzenia, ma prawo uzyskać od administratora lub podmiotu przetwarzającego odszkodowanie za poniesioną szkodę. Mając wskazane powyżej regulacje na uwadze, Pani Ewelina uprawniona będzie do wniesienia skargi do właściwego organu, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Po wniesieniu skargi, przeprowadzone zostanie postępowanie administracyjne, zakończone wydaniem decyzji, w której zostanie rozstrzygnięte czy w istocie doszło do naruszenia danych osobowych Pani Eweliny przez operatora telefonii komórkowej. Potwierdzenie tego naruszenia stanowić będzie podstawę do domagania się przez klientkę odszkodowania od podmiotu, który naruszył jej dane osobowe, przetwarzając je bez zgody osoby zainteresowanej.

            Wymaga podkreślenia, że na każdym etapie tych postępowań, klientka może być reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, takiego jak radca prawny, który w sposób profesjonalny i z dochowaniem należytej staranności zadba o słuszne prawa i interesy mocodawczyni.

Categorised in:

This post was written by admin-mboruch

Wróć do bloga