Rękojmia a odstąpienie od umowy

20 kwietnia, 2021 2:12 pm Published by

Do Kancelarii zgłosiła się Pani Natalia. Klientka zleciła firmie remontowo-budowlanej wykonanie drewnianej podłogi w salonie. Po jej wykonaniu okazało się, że drewniane panele ulegają rozwarstwieniu, podłoga skrzypi, a ponadto nie została wypoziomowana. Klientka zleciła wykonawcy naprawę wadliwie wykonanej podłogi. Wykonawca uznał, że obecny wygląd drewna wynika z jego właściwości, a Pani Natalii nie przysługują żadne roszczenia. Klientka chciałaby zrezygnować z usług wykonawcy i odzyskać pieniądze. Czy ma taką możliwość?

Zgodnie z art. 556 k.c. sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Pod pojęciem wady fizycznej należy rozumieć niezgodność rzeczy sprzedanej z umową. Niezgodność ta może mieć różny charakter: nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. Należy uznać, że stwierdzone przez Klientkę wady mając charakter wady fizycznej, a więc wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność na gruncie rękojmi. Co istotne, na podstawie art. 638 § 1 k.c., do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży.

Zgodnie z art. 560 § 1 k.c.  jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Pani Natalia wezwała wykonawcę do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, które jednak nie zostało uwzględnione. Tym samym, w oparciu o przywołany powyżej przepis, Klientka uprawniona będzie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wykonania podłogi drewnianej. W razie odstąpienia, strony zobowiązane są do wzajemnego zwrotu tego co otrzymały, tak jakby umowa nie została zawarta. Działanie takie umożliwi Klientce odzyskanie środków zainwestowanych w wykonanie wadliwej podłogi.

Co niezwykle istotne, w zakresie woli skorzystania z oświadczenia o odstąpieniu od umowy to fakt, że nie każda wada zakupionego towaru lub wykonanej pracy będzie uprawniać do takiego działania. Zgodnie z art. 560 § 4 k.c. kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Wada istotna to taka, która uniemożliwia kupującemu korzystanie z rzeczy zgodnie z jego oczekiwaniami. Oznacza to, że obecnie istotność wady ma w dużej mierze znaczenie subiektywne i każdorazowo musi być oceniane na gruncie konkretnej sprawy.

Ze względu na fakt że drewniana podłoga wykonana na zlecenie Klientki była wadliwa, a wady miały charakter wad istotnych, a sam wykonawca nie podjął żadnych kroków zmierzających do usunięcia wad pomimo wezwania ze strony Pani Natalii, Klientka uprawniona będzie do odstąpienia od zawartej umowy. Wiązać się to będzie z koniecznością umożliwienia wykonawcy demontażu podłogi, a po stronie Pani Natalii powstanie roszczenie o zapłatę kwoty uiszczonej za wadliwe wykonanie podłogi.

 

Categorised in:

This post was written by admin-mboruch

Wróć do bloga