Czy mogę pozwać dłużnika swojego dłużnika?

28 kwietnia, 2020 10:57 am Published by

Do Kancelarii zgłosiła się Pani Daria, która prowadzi egzekucję komorniczą przeciwko swojemu byłemu małżonkowi. Niestety, w ramach postępowania nie udało się uzyskać Klientce całości należności. Dłużnik Pani Darii pozostaje zatrudniony w ramach stosunku pracy, wobec czego Pani Daria złożyła wniosek o zajęcie przez komornika wierzytelności z wynagrodzenia za pracę swojego byłego małżonka. Niestety, jak się okazało, pracodawca nie wypłacał od 3 miesięcy wynagrodzenia byłemu małżonkowi Pani Darii, a zatem Klientce w dalszym ciągu nie udało się odzyskać należności. Czy wobec tego wierzycielowi nie przysługuje żadne pole manewru?

Kodeks postępowania cywilnego przewiduje pewien środek, mianowicie możliwość wystąpienia przez wierzyciela egzekwującego z pozwem przeciwko tzw. trzeciodłużnikowi, czyli dłużnikowi zajętej wierzytelności w celu uzyskania tytułu egzekucyjnego, umożliwiającego przeprowadzenie egzekucji z tej wierzytelności. W tym wypadku trzeciodłużnikiem będzie pracodawca, który nie wypłaca wynagrodzenia. W myśl art. 887 § 1 KPC rezultatem zajęcia jest prawo wierzyciela do wykonywania wszelkich praw i roszczeń dłużnika dotyczących zajętego wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że wierzyciel może żądać od pracodawcy zapłaty należnego pracownikowi (dłużnikowi) wynagrodzenia. Dla wykazania swego uprawnienia do działania za dłużnika wierzyciel ma prawo do uzyskania od komornika zaświadczenia, które określa wierzyciela egzekwującego a także wierzytelność, do której kierowana jest egzekucja. Art. 887 KPC umożliwia ponadto Pani Darii wytoczenie powództwa przeciwko pracodawcy byłego małżonka, o zapłatę zaległego wynagrodzenia. Z takim powództwem może wystąpić również sam pracownik. Wytaczając powództwo, Pani Daria może żądać w pozwie wypłaty należności do rąk pracownika (dłużnika). Wierzyciel wnoszący powództwo przeciwko pracodawcy dłużnika powinien przypozwać dłużnika (tj. zawiadomić dłużnika o toczącym się postępowaniu – w tym celu Pani Daria powinna wnieść do Sądu pismo procesowe, celem doręczenia byłemu małżonkowi). Tymczasem pozwany pracodawca zobowiązany jest poinformować Sąd o wszelkich innych wierzycielach, na rzecz których dochodzona wierzytelność także została zajęta w innym postępowaniu egzekucyjnym.

W sytuacji uzyskania wyroku zasądzającego, konsekwencją przyznanych uprawnień Pani Darii, jako wierzyciela egzekwującego jest możliwość wystąpienia przez Nią o nadanie wyrokowi zasądzającemu klauzuli wykonalności, a następnie złożenia wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko pracodawcy.

 

 

 

Categorised in:

This post was written by admin-mboruch

Wróć do bloga