Krajowy Rejestr Sądowy – informacje podstawowe

22 sierpnia, 2022 2:55 pm Published by

Krajowy Rejestr Sądowy, czyli tzw. KRS stanowi rejestr, który składa się z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także rejestru dłużników niewypłacalnych. Sam KRS regulowany jest ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Powszechny dostęp do Rejestru pozwala na uzyskanie informacji o podmiotach figurujących w KRS. Dzięki Rejestrowi możliwe jest sprawdzenie nazw spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów figurujących w KRS, sprawdzenie ich składu osobowego czy innego rodzaju danych istotnych dla obrotu prawnego i gospodarczego (np. ilość udziałów przysługujących poszczególnym wspólnikom spółek, realizację obowiązku przedkładania sprawozdań finansowych czy weryfikacja istnienia i funkcjonowania podmiotu wpisanego do Rejestru).

Z kolei Rejestr dłużników niewypłacalnych umożliwia każdemu zweryfikowanie swoich potencjalnych kontrahentów pod kątem ich zaległości finansowych i kondycji finansowej, co będzie mogło mieć bezpośrednie przedłożenie na decyzje gospodarcze i handlowe.

 

Co do zasady, wpis do KRS dokonywany jest na wniosek podmiotu zainteresowanego prowadzeniem określonej działalności, której rozpoczęcie i prowadzenie uzależnione jest przez prawo od wpisu do KRS. Warto tutaj zwrócić uwagę w szczególności na spółki prawa handlowego (np. spółka jawna, partnerska, komandytowa, z ograniczoną odpowiedzialnością i in.), które oprócz dokonania określonych czynności prawnych wymaganych do ich powołania muszą zostać wpisane do odpowiedniego rejestru KRS – w przypadku spółek prawa handlowego będzie to Rejestr Przedsiębiorców. Wnioski do KRS składane są na specjalnych formularzach mających za zadanie ułatwić procedurę wnioskodawcom. Wnioski o dokonanie zmiany lub wpisu w KRS podlegają opłacie sądowej określonej przepisami prawa. Jej wysokość jest uzależniona od rodzaju składanego wniosku.

Warto mieć na uwadze, że od 1 lipca 2021 roku wnioski do Rejestru Przedsiębiorców KRS można składać wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem specjalnego portalu. Wadliwy wniosek – np. błędnie wypełniony lub nieopłacony podlegać będzie zwrotowi.

 

Wpis do KRS jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w systemie. Wpis do rejestru przedsiębiorców podlega obowiązkowemu ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, który jest ogólnopolskim dziennikiem urzędowym.

 

Ze względu na obszerność zagadnienia jakim jest KRS, a także wielu rodzajom podmiotów podlegających wpisowi do Rejestru i związaną z tym faktem zróżnicowaną procedurą – powyżej zamieszczono jedynie ogólne i podstawowe informacje dot. Krajowego Rejestru Sądowego. Dalsze, szczegółowe informacje dot. procedury postępowania przed Sądem rejestrowym oraz dokumentacji niezbędnej do dokonania konkretnych czynności procesowych, zostaną ujęte w odrębnych opracowaniach.

Categorised in:

This post was written by admin-mboruch

Wróć do bloga