Wakacje pod znakiem zapytania

1 czerwca, 2022 11:08 pm Published by
Co zrobić, gdy jeden z rodziców nie chce się zgodzić na wyrobienie paszportu, a władza rodzicielska przysługuje w pełni obojgu?

Zbliżający się okres wakacyjny od zawsze generuje między skonfliktowanymi rodzicami tego samego rzędu problemy, które w kancelarii zajmującej się prawem rodzinnym pojawiają się ze stałą regularnością. Jednym z nich jest kwestia wyrobienia dziecku paszportu pozwalającego na zaplanowanie z nim zagranicznego wypoczynku. Co do zasady, wyrobić paszport dziecku można za zgodą obojga rodziców. Co jednak zrobić, kiedy drugi rodzic nie chce się zgodzić na wyrobienie paszportu, a władza rodzicielska przysługuje w pełni obojgu z nich?

Ustawodawca w art. 97 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazał, że władza rodzicielska przysługuje co do zasady każdemu z rodziców z osobna. Zgodnie zaś z dyspozycją art. 97 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w sprawach istotnych konieczne jest wspólne porozumienie rodziców, a jeżeli nie jest ono możliwe o rozstrzygnięciu istotnych spraw dziecka orzeka sąd opiekuńczy.

 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie zawiera katalogu istotnych spraw dziecka. W tym zakresie należy posiłkować się orzecznictwem sądowym oraz dorobkiem doktryny, który wskazuje, że wyrobienie paszportu należy do tego zakresu spraw. Zgodnie zaś z art. 14 ust. 1 ustawy o dokumentach paszportowych z dnia 13 lipca 2006 roku, na wydanie dokumentu paszportowego konieczna jest pisemna zgoda obojga rodziców, których własnoręczność podpisów stwierdza notariusz lub organ paszportowy. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.

 

Nie ulega wątpliwości, iż obecnie kiedy wyjazdy za granicę stanowią powszechną formę spędzania czasu posiadanie paszportu przez dziecko, nie powinno być ograniczane. Jeśli więc rodzice nie potrafią porozumieć się w wyżej wymienionej sprawie, to zainteresowana strona, na podstawie art. 97 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, może złożyć do sądu wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka. Pismo można przygotować samodzielnie lub też zlecić jego napisanie radcy prawnemu.

 

Sprawa o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka toczy się w tzw. trybie nieprocesowym. Inicjujemy ją wnioskiem, a nie pozwem. Wniosek taki składa się do sądu opiekuńczego, tj. wydziału rodzinnego sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania małoletniego. We wniosku należy wskazać wyraźnie czego dotyczyć ma rozstrzygnięcie sądu wraz z uzasadnieniem. Opłata sądowa od wniosku o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka wynosi 100 zł.

 

W szczególności należy wykazać sądowi, że żądanie zawarte we wniosku jest zgodne z dobrem dziecka i jego interesem.

 

W sprawie o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, sąd wydaje postanowienie. Jego treść zastępuje zgodę drugiego rodzica, gdzie po uzyskaniu prawomocnego postanowienia można już samodzielnie udać się do biura paszportowego. 

 Kancelaria prawna Kraków doradza klientom z zakresu szeroko rozumianego prawa rodzinnego, w tym w szczególności postępowań o rozwód, separację w mieście Kraków – wobec czego zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Categorised in:

This post was written by admin-mboruch

Wróć do bloga