Tata wyjechał zaraz po wspólnie spędzonych wakacjach i od tej pory go nie widziałem – w kilku słowach o ograniczeniu władzy rodzicielskiej.

15 stycznia, 2019 1:22 pm Published by

W marcu miną trzy lata od kiedy Pani Anna rozwiodła się z mężem. Jako, że relacje małżonków, nawet w czasie trwania sprawy rozwodowej, były poprawne, w wyroku rozwodowym ustalone zostało, że władza rodzicielska nad małoletnim Antkiem przysługuje obojgu rodzicom. Rodzice świetnie porozumiewali się w sprawach dotyczących dziecka, aż do czasu gdy były mąż Pani Anny podjął decyzję o założeniu nowej rodziny i wyjeździe do pracy do Gdańska. Od tego czasu sporadycznie kontaktuje się on z Antkiem, Pani Anna nie może doprosić się byłego męża o złożenie podpisu na umowie z przedszkolem czy na wniosku o wyrobienie paszportu. Nasza Klientka zaczęła się więc zastanawiać czy istnieje rozwiązanie pozwalające jej na większą decyzyjność odnośnie małoletniego Antka.

Odpowiedź brzmi tak. Z uwagi jednak na orzeczenie pomiędzy rodzicami chłopca rozwodu, zasadną będzie ingerencja w treść tego wyroku. Pani Anna może złożyć do sądu wniosek, w którym domagać się będzie ograniczenia byłemu mężowi władzy rodzicielskiej nad małoletnim synem w zakresie przez nią określonym.

Wskazać bowiem należy, iż zgodnie z art. 95 Kodeksu Opiekuńczego i Rodzinnego (dalej: k.r.o.), do podstawowych obowiązków rodziców należy dbanie o dobro dziecka poprzez zapewnienie mu odpowiedniego wychowania, bezpieczeństwa oraz opieki nad nim i jego majątkiem aż do uzyskania przez niego pełnoletności. Z kolei artykuł 97 k.r.o. wskazuje, iż rodzice powinni wspólnie podejmować decyzje w istotnych dla dziecka kwestiach. W przypadku, gdy nie są oni w stanie dojść między sobą do porozumienia, rozwiązanie sporu może zostać powierzone sądowi rodzinnemu.

Dobro dziecka może być jednak zagrożone przede wszystkim przez niewłaściwe wykonywanie władzy rodzicielskiej, które może polegać w szczególności na: zaniedbywaniu potrzeb dziecka, nieodpowiednim dbaniu o zdrowie dziecka, pozostawieniu dziecka bez właściwej opieki.

Przesłanką ograniczenia władzy rodzicielskiej jest zagrożenie dobra dziecka. Interwencja sądu może, a nawet powinna uprzedzać naruszenie dobra dziecka, które jeszcze nie nastąpiło.

Druga kategoria ograniczenia władzy rodzicielskiej związana jest natomiast wyłącznie z życiem rodziców dziecka w rozłączeniu. Nie mamy tutaj do czynienia z zawinieniem po stronie któregoś z rodziców. Dobro dziecka nie jest również w żadnym zakresie zagrożone, jednakże sytuacja faktyczna wskazuje na konieczność powierzenia władzy jednemu z rodziców, ograniczając prawa drugiego z nich do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka (np. leczenie, edukacja).

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej należy skierować do Sądu Rejonowego, Wydział Rodzinny, właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka. Złożenie wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej podlega opłacie sądowej 40 zł, w przypadku zmiany wyroku rozwodowego w części dotyczącej władzy rodzicielskiej (czyli w przypadku naszej Klientki) opłata sądowa wynosi 100 zł.

Categorised in:

This post was written by admin-mboruch

Wróć do bloga