dziecko trzyma się za ręce z rodzicami

PLANOWANE ZMIANY W PRAWIE RODZINNYM

11 lutego, 2022 11:45 am Published by

Od jakiegoś czasu w mediach pojawiają się informację o planowanych zmianach w prawie rodzinnym, a zwłaszcza w obszarze spraw rozwodowych. Wielu z naszych Klientów już dziś dopytuje o to co konkretnie ulegnie zmianie i jak to wpłynie na ich przyszłe postępowania sądowe.

W związku z tym poniżej przedstawiamy kilka z planowanych zmian, które będą istotna nowością dla podsądnych.

Jeśli chodzi o sprawy rozwodowe i separacyjne, w przypadku małżonków, którzy mają wspólne małoletnie dzieci postępowanie o rozwód lub o separację będzie poprzedzone rodzinnym postępowaniem informacyjnym. Jego celem będzie pojednanie małżonków, ale jeśli nie będzie to możliwe, to ma doprowadzić do tego, aby rozwód lub separacja przebiegły przed sądem w miarę sprawnie i bezkonfliktowo, ze szczególnym uwzględnieniem dobra dzieci. Na spotkaniu informacyjnym strony mają być informowane i pouczane m.in. o indywidualnych i społecznych skutkach rozpadu małżeństwa, w szczególności dla nich i ich wspólnych małoletnich dzieci;
działaniach, które strony powinny podjąć dla utrzymania małżeństwa lub zawarcia ugody w szczególności mediacji, terapii lub innej formie wsparcia rodziny oraz o skutkach prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo popełnione na szkodę drugiego małżonka lub ich wspólnego małoletniego dziecka albo przedstawienia zarzutów w którejkolwiek z tych spraw dla rodzinnego postępowania informacyjnego. Jednocześnie z wyznaczeniem terminu spotkania informacyjnego sąd wyznaczy mediatora i skieruje strony do mediacji, zlecając wyznaczonemu mediatorowi przeprowadzenie mediacji rodzinnej. Mediacja rodzinna ma być dobrowolna i ma trwać miesiąc, licząc od dnia zakończenia spotkania informacyjnego.

Uzyskanie sądowego postanowienia o umorzeniu lub odbyciu rodzinnego postępowania informacyjnego będzie zaś konieczne do skutecznego złożenia pozwu o rozwód. Rodzinne postępowanie informacyjne będzie bezpłatne.

 Zmiany w prawie rodzinnym – kiedy wchodzą w życie?

Zgodnie z projektem nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dniach ogłoszenia. Do spraw o rozwód lub o separację wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy będą miały zastosowanie dotychczasowe przepisy.

Kolejną interesująca nowością będzie wprowadzenie obowiązku badania kodu genetycznego w sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka. Do chwili obecnej brak było instrumentów prawnych pozwalających na skuteczne dyscyplinowanie strony w zakresie konieczności poddania się tego rzędu badaniom. Planowane zmiany dadzą możliwość nakładania grzywny lub doprowadzenia osób zobowiązanych do poddania się badaniu DNA w sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka.

Ciekawym rozwiązaniem jest projekt alimentów natychmiastowych na rzecz dziecka od rodziców w drodze nakazowego postępowania alimentacyjnego. Pozew o wydanie alimentacyjnego nakazu zapłaty musi zostać rozpatrzony niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od jego wniesienia.
Uzyskanie alimentów w tym trybie będzie możliwe dzięki maksymalnemu uproszczeniu formalności, a tj.:

– ubiegający się o alimenty będą mogli składać pozew na gotowym formularzu dostępnym w Internecie;

– jest on łatwy do wypełnienia – większość ubiegających się o alimenty dzięki temu uniknie wydatków na profesjonalnych pełnomocników;

– poza odpisem aktu urodzenia dziecka do pozwu nie dołącza się dowodów.

Wysokość alimentów będzie wyliczana na podstawie algorytmu, gdzie najważniejszymi współczynnikami będzie wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz liczba dzieci. Wysokość alimentów natychmiastowych będzie to procent kwoty przeliczeniowej. Co ważne, uzyskanie alimentów natychmiastowych nie będzie zamykać drogi do domagania się w przyszłości wyższej kwoty alimentów na podstawie dotąd obowiązujących przepisów. Alimenty natychmiastowe będą stanowić jedynie alternatywę. Prościej mówiąc: jeśli rodzic będzie chciał uzyskać wyższe kwoty alimentów, musi skorzystać z rozwiązań dotychczasowych.

Omawiany projekt przewiduje także wygaśnięcie alimentów na dziecko (poza dzieckiem z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności) z chwilą ukończenia przez nie 25. roku życia. Jednak ze względu na wyjątkowe okoliczności, z powodu których dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, sąd na żądanie uprawnionego przedłuży obowiązywanie świadczenia alimentacyjnego. Rodzic nie będzie zatem zmuszony wnosić pozwu w tym przedmiocie, po ukończeniu przez dziecko 25 lat, gdyż osiągnięcie tego wieku spowoduje ustanie obowiązku dalszego utrzymania(w przypadku, gdy był ustalony wyrokiem albo ugodą).

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje, aby proponowane zmiany weszły w życie w 2023 roku.

Categorised in:

This post was written by admin-mboruch

Wróć do bloga