dziecko trzyma się za ręce z rodzicami

OZSS – co to jest i z czym to się je?

22 października, 2019 10:22 am Published by

Na ostatniej z rozpraw rozwodowych prowadzonych przez Kancelarię, gdzie rodzicie toczą spór o władzę rodzicielską oraz kształt kontaktów z dzieckiem, dopuszczono dowód z opinii OZSS. Klientka wysłuchała tej informacji, po czym po wyjściu na korytarz sądowy zadała pytanie – kto i co ją będzie badać, a przede wszystkim w jakim celu?

Opiniodawcze Zespoły Specjalistów Sądowych (OZSS) to dawne Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno – Konsultacyjne, skrótowo i powszechnie nazywane „RODK-ami”. Z uwagi na wątpliwości co do umocowania dawnych RODK-ów w zakresie opiniowania, w szeroko pojętych sprawach rodzinnych, problem ten rozwiązano wprowadzając ustawową regulację sanującą działalność tych ośrodków na płaszczyźnie opiniodawczej. Zadaniem OZSS jest sporządzanie, na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich. W skład zespołu wchodzą specjaliści w zakresie psychologii, pedagogiki, pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży.

Zespoły wydają najczęściej opinie w sprawach rodzinnych: o rozwód, separację, władzę rodzicielską, kontakty i przysposobienie, a więc we wszystkich sprawach, gdzie jest omawiana sprawa opieki nad dziećmi. Sąd decydując się na zasięgnięcie opinii Zespołu, zakreśla obszar jaki ma być przedmiotem jego zainteresowania i tematykę w jakiej ma się wypowiedzieć. Na przykładzie naszej Klientki – opinia będzie dotyczyć tego jakie są więzi emocjonalne dziecka z każdym z rodziców, który z rodziców daje lepszą gwarancję sprawowania opieki nad nim, oraz jak należy uregulować sposób kontaktów z dzieckiem tego z rodziców, który nie będzie sprawował bieżącej pieczy nad małoletnim. W tym przypadku dowód z opinii OZSS sąd dopuścił z urzędu z uwagi na poziom sporu rodzicielskiego i uwikłania w niego dziecka, uznając za konieczne uzyskanie merytorycznego stanowiska specjalistów co do roszczeń obojga z rodziców, przy uwzględnieniu przede wszystkim dobra dziecka. Niemniej jednak każda ze stron postępowania może wnioskować również samodzielnie o jego przeprowadzenie, nie czekając na ewentualne działania sądu. Należy pamiętać, że opinia ma charakter fakultatywny, a więc sąd może, ale wcale nie musi posiłkować się w nią w ramach postępowania, przez co w przypadku braku zgłoszenia takiego wniosku, sąd wcale nie musi samodzielnie zdecydować się na jego przeprowadzenie. Sąd decyduje o dowodzie z opinii OZSS albo na rozprawie,- jak w naszym przypadku, albo na posiedzeniu niejawnym.

Szczegóły badania takie jak data, godzina i miejsce każda ze stron uzyskuje w indywidualnym wezwaniu skierowanym na wskazany w aktach sprawy adres korespondencyjny. Termin ustalany jest wspólnie dla całej rodziny, w związku z czym rodzice oraz dzieci pojawiają się w tym samym czasie i miejscu. Badanie trwa najczęściej parę godzin, gdzie w ich trakcie odbywają się rozmowy z rodzicami oraz dzieckiem, a także rozwiązywanie testów, oraz obserwacja wzajemnych relacji rodzinnych. Po zakończeniu badań, jak również po zapoznaniu się z treścią akt sprawy, w oparciu o taką wiedzę zostaje wydana opinia.
Sąd doręczając każdej ze stron opinię, zakreśla również termin na ewentualne zarzuty co do jej treści, na wypadek gdyby któraś ze stron kwestionowała jej treść, czy też ustalenia. W związku z tym, gdyby po otrzymaniu rzecznej opinii Klientka nie będzie się zgadzać z wnioskami specjalistów, wówczas w terminie zakreślonym przez sąd możliwym jest złożenie zastrzeżeń, co do których Zespół będzie musiał się ustosunkować, czy to pisemnie, czy też ustnie na rozprawie.

Oczywiście Sąd nie jest związany wnioskami zawartymi w opinii Zespołu, aczkolwiek, o ile opinia jest spójna, logiczna, zrozumiała i wyczerpująca, a stronie nie uda się jej w przekonujący sposób zakwestionować, należy oczekiwać, że stanie się ona dla składu orzekającego miarodajnym materiałem do wyrzekania.

W związku z tym, nie należy podchodzić do badań w OZSS w sposób lekceważący, gdyż może to mieć negatywne przełożenia na nasze stanowisko procesowe. W trakcie badań należy zachowywać się naturalnie i podporządkować wobec zaleceń osób je prowadzących. Natomiast zanim udamy się do Zespołu warto przemyśleć to co chcielibyśmy przekazać biegłym zarówno o sobie, jak i swoich relacjach z dzieckiem. W tym miejscu sygnalizujemy czytającym, tak jak i naszej Klientce, że niestety przy tak znacznym obłożeniu ilością pracy OZSS-ów, czas oczekiwania na badania jest bardzo długi, gdzie w niektórych sprawach prowadzonych przez Kancelarię sięgał on roku.

Przeczytaj także:

Categorised in:

This post was written by admin-mboruch

Wróć do bloga