Kiedy rodzic nie odwiedza dziecka – egzekucja kontaktów

1 kwietnia, 2021 1:10 pm Published by

Jakiś czas temu pisaliśmy o egzekucji kontaktów rodzica z dzieckiem i o możliwości uzyskania orzeczenia w przedmiocie zagrożenia zapłaty określonej sumy pieniężnej za brak realizacji spotkań z dzieckiem.

Do Kancelarii zgłosiła się Klientka, która posiadała już orzeczenie Sądu o uregulowaniu kontaktów z małoletnim oraz orzeczenie Sądu o zagrożeniu zapłatą określonej sumy pieniężnej za brak realizacji kontaktów. Pomimo tego, w dalszym ciągu Klientka posiadała trudności w porozumieniu się z ojcem dziecka co do realizacji tych spotkań. Należy w tym miejscu wspomnieć, że postępowanie o egzekucję kontaktów z dzieckiem przebiega dwuetapowo. Pierwszym etapem jest uzyskanie orzeczenia, na podstawie którego Sąd wydaje zagrożenie zapłaty określonej kwoty za każdy niezrealizowane spotkanie z dzieckiem osobie, która nie stosuje się do orzeczenia w przedmiocie kontaktów. Klientka posiadała już takie orzeczenie.

W takiej sytuacji, możliwym jest przeprowadzenie drugiego etapu egzekucji kontaktów z dzieckiem, który zmierza do wydania orzeczenia w przedmiocie nakazania przez Sąd zapłaty określonej sumy pieniężnej za brak realizacji kontaktów. Suma ta odpowiada iloczynowi ilości niezrealizowanych spotkań i kwoty wynikającej z orzeczenia Sądu o zagrożeniu nakazaniem zapłaty sumy pieniężnej. Przeprowadzenie drugiego etapu ma na celu doprowadzenie do należytego wykonywania obowiązków w przedmiocie kontaktów z dzieckiem. Wniosek o nakazanie zapłaty określonej sumy pieniężnej można złożyć po uzyskaniu orzeczenia o zagrożeniu nakazaniem określonej kwoty i jeżeli kontakty z małoletnim nadal nie przebiegają prawidłowo.

Inicjując drugi etap postępowania, koniecznym jest przedstawienie dowodów na okoliczność nieprawidłowego realizowania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z rodziców. Egzekucja kontaktów może być przeprowadzona zarówno wobec osoby uprawnionej do kontaktów jak również w stosunku do osoby, pod której pieczą dziecko przebywa. Przykładowo, egzekwowany może być zarówno obowiązek rodzica, który nie przyjeżdża do dziecka jak również obowiązek rodzica, który utrudnia kontakt drugiego z rodziców z dzieckiem.

Postępowanie o egzekucję kontaktów przeprowadza się jedynie na wniosek. Orzeczenie w sprawie może zapaść po wysłuchaniu uczestników postępowania. Do wniosku należy dołączyć postanowienie Sądu o zagrożeniu zapłatą za nierealizowanie kontaktów. Na zapadłe orzeczenie w sprawie przysługuje zażalenie.

 

 

 

 

Categorised in:

This post was written by admin-mboruch

Wróć do bloga