Dochodzenie alimentów na rzecz małoletniego obywatela Ukrainy przed sądem Polskim

27 lipca, 2021 1:14 pm Published by

Masowa emigracja obywateli Ukrainy do Polski spowodowała, że obywatele Ukrainy coraz częściej poszukują kancelarii prawnych, za pośrednictwem których próbują ustalić czy możliwym jest dochodzenie alimentów na rzecz ich małoletnich dzieci. Klienci pytają czy nasza kancelaria radcowska w Krakowie zajmuje się tego rodzaju sprawami, co skłoniło nas do przygotowania niniejszego artykułu.

Alimenty – prawo ukraińskie i polskie

W pierwszej kolejności wskazujemy, że w dniu 24 maja 1993 roku w Kijowie  została podpisana Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych (zwana dalej: Umową), która między innymi reguluje stosunki prawne między rodzicami i dziećmi.

Artykuł 28 ust. 1 Umowy stanowi, iż roszczenia alimentacyjne na rzecz dzieci, podlegają prawu tej strony, której obywatelem jest dziecko. Zatem gdy dziecko jest obywatelem Ukrainy – sąd będzie stosował prawo ukraińskie. Z kolei zgodnie z artykułem 28 ust. 3 Umowy „w sprawach wymienionych w ustępach 1 i 2 (tj. w sprawach dotyczących roszczeń alimentacyjnych) właściwe są organy tej Umawiającej się Strony, której obywatelem jest dziecko, jak również organy tej Umawiającej się Strony, na której terytorium dziecko ma miejsce zamieszkania”. Możliwym jest zatem zainicjowanie sprawy o zasądzenie alimentów przed sądem rodzinnym w Polsce, pod warunkiem, że małoletni obywatel Ukrainy dochodzący alimentów ma miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że sąd rodziny prowadzący postępowanie będzie zobowiązany do stosowania przepisów obowiązujących na terenie Ukrainy.

Zgodnie z art. 180 ust. 1 Kodeksu Rodzinnego Ukrainy rodzice zobowiązani są do utrzymywania dziecka do osiągnięcia przez nie pełnoletności. Natomiast zgodnie z art. 182 ust. 1 Kodeksu Rodzinnego Ukrainy, ustalając wysokość alimentów sąd bierze pod uwagę: stan zdrowia i sytuację materialna dziecka, stan zdrowia i sytuację materialną płatnika alimentów, posiadanie przez płatnika alimentów innych dzieci, niezdolnego do pracy męża, żony, rodziców, córki, syna oraz inne okoliczności mające istotne znaczenie. Minimalna wysokość alimentów na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 30 procent minimum socjalnego dla dziecka odpowiedniego wieku, poza sytuacjami przewidzianymi w artykule 184 Kodeksu Rodzinnego Ukrainy (ust. 2).

Co za tym idzie, wskazanym jest jeszcze przed zainicjowaniem postępowania o zasądzenie alimentów, szczegółowe wyliczenie kosztów związanych z utrzymaniem dziecka, jak również zgromadzenie jak najwięcej informacji na temat sytuacji majątkowej oraz zarobkowej zobowiązanego do zapłaty alimentów.

 Zwolnienie z obowiązku alimentacyjnego

Należy również pamiętać, że artykuł 188 ust. 2 Ukraińskiego kodeksu rodzinnego stanowi wprost: „Rodzice mogą zostać zwolnieni z obowiązku alimentacyjnego dziecka wyłącznie na mocy orzeczenia sądowego”.

Nasza kancelaria radcowska w Krakowie zajmuje się sprawami związanymi z dochodzeniem roszczeń alimentacyjnych. Na życzenie naszych klientów przygotowujemy zarówno pozwy o zasądzenie alimentów na rzecz małoletnich obywateli Ukrainy, jak również służymy profesjonalnym wsparciem prawnym na całym etapie postępowania sądowego. Jeśli szukacie Państwo prawnika od spraw rodzinnych na terenie Krakowa, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Categorised in:

This post was written by admin-mboruch

Wróć do bloga