PRAWO ADMINISTRACYJNE DLA STRONY

15 lutego, 2016 3:07 pm Published by

Z sukcesami od wielu lat świadczymy pomoc prawną z zakresu prawa administracyjnego, doradzając i reprezentując Klientów przed organami administracji, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Sporządzamy i składamy w imieniu Klientów odwołania i skargi od rozstrzygnięć organów administracyjnych, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz do organizacji i instytucji społecznych. Występujemy o wydanie zaświadczeń, koncesji i wszelkich pozwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, jak również reprezentujemy przedsiębiorców wobec organów kontrolnych w związku z prowadzoną działalnością.

Kancelaria doradza Klientom w sprawach związanych z inwestycjami budowlanymi w aspekcie prawa administracyjnego, analizujemy zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jak i reprezentujemy ich w postępowaniach o wydanie warunków zabudowy, pozwoleń na budowę czy też pozwoleń na użytkowanie. Posiadamy również doświadczenie w doradztwie przy realizacji inwestycji liniowych.

Posiadamy bogate doświadczenie związane z postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych. Przygotowujemy i kompletujemy dokumentację niezbędną do przystąpienia i wzięcia udziału w przetargach z uwzględnieniem specyfikacji warunków zamówienia. Reprezentujemy Klientów w toku postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego, a także w toku ewentualnego postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Categorised in:

This post was written by admin-mboruch