UWAGA PRACODAWCO, UWAGA PRACOWNIKU – OD WRZEŚNIA ZMIANY DOTYCZĄCE ŚWIADECTWA PRACY.

2 września, 2019 11:20 am Published by

Z dniem 7 września 2019 roku wejdzie w życie nowelizacja kodeksu pracy, która wprowadza parę istotnych zmian. Jedna z nich dotyczy kwestii związanych ze świadectwem pracy. Od tego dnia pracodawca będzie zobowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Jest to istotna zmiana wobec obecnej treści art. 97 § 1 kodeksu pracy, który przewidywał, iż w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy.

Na co warto zwrócić uwagę to art. 97 § 1 kodeksu pracy poszerzono o zapis mówiący, iż jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188) albo doręcza je w inny sposób.

Zmieniają się również dotychczasowe terminy związane z procedurą kwestionowania przez pracownika treści otrzymanego świadectwa pracy. Art. 97 § 21 kodeksu pracy w nowej treści będzie przewidywał, że pracownik może w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy. W przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy, żądanie sprostowania świadectwa pracy wnosi się do sądu pracy.

Nowością jest wprowadzenie możliwość sądowego zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy. Nowelizacja wprowadza art. 971 kodeksu pracy, który zakłada, że w przypadku niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy. Co istotne, jeżeli pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy jest niemożliwe, pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy.

Zmianie uległ również art. 282 § 1 pkt 3 kodeksu pracy, w którego treści doprecyzowano, że podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł również ten, kto wbrew obowiązkowi nie wydaje pracownikowi świadectwa pracy w określonym przepisami prawa terminie.

W związku z powyższymi kwestiami, zmianom ulegnie rozporządzanie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1289 oraz z 2019 r. poz. 1197). W projekcie zmian przewidziano, że w świadectwie pracy zamieszczać się będzie pouczenie o prawie pracownika wystąpienia z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy, a w razie nieuwzględnienia tego wniosku przez pracodawcę – o prawie wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy przez pracodawcę, a w przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy – o prawie wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy.

Categorised in:

This post was written by admin-mboruch

Wróć do bloga