porozumienie z pracownikami koronawirus

POROZUMIENIE SIĘ W SPRAWIE POROZUMIENIA

27 kwietnia, 2020 12:23 pm Published by

Przepisy obu ,,tarcz antykryzysowych” dotyczące walki z koronawirusem dają przedsiębiorcom dotkniętym spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 – możliwość ubiegania się o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

W związku z powyższym:

– przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek sprzedaży towarów lub usług (o 15% lub 25% w zależności od sposobu wyliczenia spadku), może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy,

– pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Niemniej jednak w obu wymienionych przypadkach, celem złożenia wniosku o dofinansowanie koniecznym jest zawarcie porozumienia o zastosowaniu wobec pracowników mniej korzystnych warunków ich zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę, ze związkami zawodowymi albo przedstawicielami pracowników. O zawarciu porozumień oraz ich konsekwencjach należy jednak poinformować pracowników. Ustalanie warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy nie wymaga dla swej skuteczności wypowiedzenia zmieniającego.

Jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa porozumienie musi być zawarte z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Niemniej jednak przepisy prawa pracy nie wskazują, według jakich zasad załoga ma wybrać swoich reprezentantów. Pracodawca ma obowiązek zapewnić odpowiednie warunki do przeprowadzenia konsultacji i wyborów. Przyjmuje się, iż wybory powinny być powszechne, bezpośrednie, oraz równe. Czynne prawo wyborcze powinno przysługiwać każdemu pracownikowi. W obecne sytuacji związanej z epidemią COVID-19, techniczne kwestie sposoby przeprowadzania wyborów muszą zostać dostosowane do sytuacji panującej w danym zakładzie pracy, z uwzględnieniem zachowania zasad bezpieczeństwa dotyczącymi przeciwdziałaniu zakażeniom.

W razie trudności w przeprowadzeniu wyborów z powodu epidemii stroną porozumienia mogą być przedstawiciele pracowników wybrani wcześniej dla innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy.

W porozumieniu określa się co najmniej:

1) grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy;

2) obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników;

3) okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.

W ostatnim czasie Kancelaria wspierała szereg przedsiębiorców w tego rzędu działaniach, udzielając wsparcia merytorycznego nie tylko w zakresie technicznych rozwiązań dotyczących zawarcia takich porozumień, ale również przygotowując ich treść, dostosowaną do potrzeb danego podmiotu, oraz wspierała przedsiębiorców przy bezpośrednim składaniu wniosków o dofinansowania i uzyskanie pożyczek od podmiotów uprawnionych od ich udzielania. W związku z tym zapraszamy do kontaktu zainteresowanych, licząc, że nasze doświadczenie w tym zakresie przyczyni się do szybkiego i sprawnego uzyskania wsparcia finansowego dla Państwa biznesów.

Categorised in:

This post was written by admin-mboruch

Wróć do bloga