Ile czasu ma pracodawca na wydanie świadectwa pracy?

2 października, 2020 8:16 am Published by

Do Kancelarii zgłosiła się niedawno Klientka z problemem dotyczącym świadectwa pracy. Umowa o pracę uległa rozwiązaniu parę tygodni wcześniej, lecz Klientka do tej pory nie otrzymała od pracodawcy świadectwa pracy. W związku z tym, Klientka zgłosiła się o poradę co do prawidłowości takiego postępowania byłego pracodawcy.

Zgodnie z art. 97 § 1 Kodeksu pracy, w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Z powyższego wynika, że w przypadku, gdy pracodawca nie zamierza nawiązać kolejnego stosunku pracy z pracownikiem, wówczas zobowiązany jest wydać pracownikowi świadectwo pracy już w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy. Warto dodać, że obowiązek sporządzenia i wydania świadectwa pracy nie jest uzależniony od wniosku pracownika ani nie może być uzależniony od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. Obowiązek ten powstaje z mocy prawa.

Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu prawa pocztowego albo doręcza je w inny sposób. Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. Kopia świadectwa pracy przechowywana jest w aktach osobowych pracownika.

W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

Czasami zdarza się, że po otrzymaniu świadectwa pracy, pracownik odnajduje w nim błędy. Pracownikowi przysługuje w takim przypadku możliwość wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy. Wniosek taki może zostać złożony w ciągu 14 dni od dnia otrzymania świadectwa pracy. W razie nieuwzględnienia wniosku, pracownikowi przysługuje w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy.

W przypadku gdy pracodawca odmawia wydania świadectwa pracy lub gdy pracownik go nie otrzymał, pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy. Jeżeli Sąd uwzględni żądanie pracownika, wówczas w wyroku zostanie określona treść świadectwa pracy, zgodnie z art. 97 Kodeksu pracy.

Nadmienić także należy, że pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy. Wysokość tego odszkodowania została także określona przepisami Kodeksu Pracy – odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni.

 

Niewydanie świadectwa pracy w terminie stanowi także wykroczenie. Zgodnie z art. 282 § 1 pkt 3 Kodeksu Pracy, jest to czyn zagrożony karą od 1000 zł do 30 000 zł.

Categorised in:

This post was written by admin-mboruch

Wróć do bloga