Planujesz inwestycje w grunty rolne?- wielkie zmiany od 30 kwietnia 2016 roku

17 listopada, 2017 1:46 pm Published by

30 kwietnia 2016 roku – ta data zapisała się w pamięci wszystkich, którzy planują, a właściwie planowali inwestycję w grunty rolne. Dlaczego? – to data wejścia w życie nowelizacji Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Zgodnie z nowelizacją Ustawy – gruntów rolnych co do zasadny nie kupią już oferenci, którzy nie są rolnikami. Grunty rolne będą mogli nabywać tylko rolnicy indywidualni, osoby bliskie zbywcy oraz samorządy, jednostki samorządu terytorialnego, Skarb Państwa lub działająca na jego rzecz Agencja, osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Warto wskazać, iż za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Osoby, które nie mieszczą się w wyżej wymienionym katalogu podmiotów uprawnionych do nabycia nieruchomości rolnej, mogą nabywać grunty rolne, które mają mniej niż 0,3 ha. W pozostałych przypadkach, nabycie nieruchomości rolnej może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji, wydaną w drodze decyzji administracyjnej. Temat ten zostanie przybliżony w najbliższych wpisach. Wskażę w nich warunki konieczne do spełnienia, aby taką decyzję uzyskać.

Wolny obrót nieruchomościami rolnymi zostanie w sposób znaczący utrudniony. Ponieważ nowelizacja budzi wiele kontrowersji wymaga bardziej szczegółowego omówienia, na które zapraszam w kolejnych wpisach.

Categorised in:

This post was written by

Wróć do bloga