Publikacje

 • Zmiany w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

  Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszły w życie istotne zmiany do ustawy z dnia 8 marca 2013 r.  o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 684 z późn. zm.). Z tym dniem ustawodawca wprowadził nowy sposób obliczania odsetek oraz wprowadził odmienne stopy procentowe dla odsetek ustawowych, o których mowa w art. 359 § 2 k.c. i dla odsetek, których dotyczy art. 481 k.c – odsetek za opóźnienie.

  rozwiń

 • Czy osoba odbywająca staż może wykonywać obowiązki pracownika przebywającego na urlopie?

  W pierwszej kolejności wskazać należy, że zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, według programu określonego w umowie, który powinien zawierać między innymi zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego oraz opiekuna osoby objętej programem stażu.

  rozwiń

 • Jedno miejsce pracy, wielu pracodawców – a koordynator ds. BHP.

  Coraz powszechniejsze są sytuacje, kiedy w tym samym miejscu i w tym samym czasie prowadzi działania wiele zakładów pracy. W związku z tym, kiedy w jednym miejscu wykonują swoją pracę osoby zatrudnione przez różnych pracodawców pojawia się większe ryzyko zagrożenia dla zdrowia, czy nawet życia takich osób, a także wpływa to bezsprzecznie na pogorszenie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w samym miejscu pracy.

  rozwiń

 • Uprawnienie świadka do żądania zwrotu wydatków związanych ze stawiennictwem do sądu

  Zgodnie z treścią art. 277 Kodeksu postępowania cywilnego (ustawa z dnia 17 listopada 1964 r., Dz. U. Nr 43, poz.296 ze zm. – dalej k.p.c.) świadek ma prawo żądać zwrotu wydatków koniecznych, związanych ze stawiennictwem do sądu, a ponadto wynagrodzenia za utratę zarobku. Dodatkowo przepisy przewidują także możliwość przyznania świadkowi zaliczki na koszty podroży i na utrzymanie w miejscu przesłuchania.

  rozwiń

 • Zmiany w zasadach dotyczących ustanawiania hipotek na nieruchomościach rolnych

  W dniu 30 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 585 – dalej ustawa).

  Z punktu widzenia osób zainteresowanych ustanowieniem zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości rolnej powyższa ustawa wprowadzała daleko idącą zmianę polegającą na tym, że w ustawie o księgach wieczystych i hipotece dodany został ustęp 2a w art. 68, na podstawie którego:

  rozwiń

 • Wartość przedmiotu sporu przy dochodzeniu roszczeń pracowniczych

  Dochodzenie roszczeń pracowniczych na gruncie postępowania cywilnego wymaga spełnienia szeregu wymogów formalnych ustanowionych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.). Do wymogów takich zaliczyć należy prawidłowe sporządzenie pozwu, któremu będzie możliwe nadanie dalszego biegu. Zgodnie z art. 187 §1 pkt 1 k.p.c. pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego (określonym w art. 126 k.p.c.), a nadto zawierać m.in. dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna.

  rozwiń